1

اهمیت پروژه نیکان

News Discuss 
دریافتشده در ۶ آوریل ۲۰۱۴. بایگانیشده از اصلی در ۳۰ آوریل ۲۰۱۹. او در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ در ستاد انتخاباتی پدرش اکبر هاشمی رفسنجانی فعالیت میکرد و در مصاحبهای با یواسای تودی ادعا کرد که اگر پدرش شکست بخورد خطر ایجاد یک دیکتاتوری مذهبی احساس میشود و https://thesocialintro.com/story14301802/seven-%D8%AA%D8%A3%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%A7

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story